มูลนิธิอาศรมมาตา เชิญร่วมปฏิบัติธรรม คอร์ส อริมรรคกับชีวิตประจำวัน โดย อ. สุภีร์ ทุมทอง ระหว่าง เสาร์ 14 พุธ 18 พ.ค. 65 (5 วัน, 50 ท่าน)

อริมรรคกับชีวิตประจำวัน (พ.ค. 65)