ทางเดินไปเพื่อความสิ้นไปแห่งกิเลสและทุกข์ทั้งปวง กิเลสและทุกข์ใด ๆ ที่ผ่านได้แล้วจะไม่กลับมาอีกเลยตลอดกาล ทางนั้นคืออริยมรรคมีองค์ ๘ ที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ดีแล้ว มาศึกษาและฝึกหัด เพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่ “เดินไปในอริยมรรค” นี้ด้วยกัน

 

เดินไปในอริยมรรค (ธ.ค. 67)