เดินไปในอริยมรรค (ธ.ค. 67)

ทางเดินไปเพื่อความสิ้นไปแห่งกิเลสและทุกข์ทั้งปวง กิเลสและทุกข์ใด ๆ ที่ผ่านได้แล้วจะไม่กลับมาอีกเลยตลอดกาล ทางนั้นคืออริยมรรคมีองค์ ๘ ที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ดีแล้ว มาศึกษาและฝึกหัด เพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่ “เดินไปในอริยมรรค” นี้ด้วยกัน

สาวิกาธุดงค์ (ธ.ค. 67)

สาวิกาธุดงค์ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้ฝึกปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อยู่ง่ายกินง่าย ใช้ขันติเป็นเครื่องแผดเผากิเลส คอร์สนี้ชวนคุณมาลองใช้ชีวิตแบบสมถะ นอนกลางกลดท่ามกลางธรรมชาติ และบิณฑบาตข้าวสวยบริเวณหมู่บ้าน

การเตรียมอริยทรัพย์สำหรับคนไข้ระยะสุดท้าย (พ.ย. 67)

ความเจ็บความตายเป็นของธรรมดา แต่ทำอย่างไรวิถีจิตสุดท้ายที่จะจากโลกไปผู้ป่วยและคนดูแลต้องมีสติ จึงจะทำให้จิตวิญญาณของผู้ตายเข้าสู่สุคติภูมิ

วิปัสสนาสติปัฏฐาน 4 (ก.ค. 67)

ภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เป็นทางสายเอกเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ เพื่อล่วงความโศกและปริเทวะ
เพื่อดับทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุธรรม ทำให้แจ้งพระนิพพานทางนี้คือ สติปัฎฐาน 4

อริยสัจ 4 ทำคนธรรมดาให้เป็นอริยะ (มิ.ย. 67)

ผู้ศึกษาปฏิบัติตามหลักสามารถก้าวพ้นจากความเป็นปุถุชนที่หนาด้วยกิเลส สู่ภาวะแห่งอริยบุคคลที่ประเสริฐสุดด้วยคุณธรรมได้อย่างแท้จริง หลักความจริงที่ว่านี้พระพุทธองค์ทรงบัญญัติตรัสเรียกว่า อริยสัจ 4 ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค คอร์สนี้จะทำให้คุณได้เข้าใจในอริยสัจ 4 อย่างแท้จริง เพื่อความก้าวล่วงแห่งทุกข์ทั้งปวง

ฝึก รู้ ออก วาง (พ.ค. 67)

เป็นโอกาสดีสำหรับท่านผู้สนใจต้องการศึกษาเรียนรู้ เส้นทางภาวนาและรูปแบบของการฝึก รู้ ออก วาง เป็นแนวทาง ให้พ้นไปจากความทุกข์ของสังขารหรือการปรุงแต่งทั้งหลายที่คอยครอบงำจิตใจมนุษย์ ให้วนเวียนและวุ่นวาย ซ้ำซากและจำเจ จนเกิดการเวียนว่ายตายเกิดเป็นวัฏสงสาร

คอร์สการฝึก รู้ ออก วาง ได้จัดขึ้นมา อย่างมีหลักการและวิธีการเพื่อใช้ปฏิบัติพัฒนาจิตวิญญาณ ให้มีประสบการณ์ ในการที่จะเรียนรู้ ออกจากสังขาร เพื่อไปสู่การเป็นอิสระ และหลุดพ้นจากการพันธนาการทั้งปวงของการปรุงแต่ง

จึงขอเชิญชวนท่านใช้โอกาสอันดีนี้ สมัครเข้ามาศึกษา เรียนรู้ เส้นทางภาวนา รู้ ออก วาง เพื่อพัฒนาจิตใจอย่างได้ผล ให้มีการพ้นไปจากวังวนนี้

ลงสู่อริยมรรค (พ.ค. 67)

ความทุกข์และภัยอันตรายทั้งปวงเป็นสิ่งที่เราทุกคนต่างก็หวาดกลัว ทางเดินเพื่อให้ถึงความไม่มีทุกข์และไร้ภัยอันตรายทั้งปวงตามคำสอนของพระพุทธเจ้า มีทางเดียวเท่านั้นคืออริยมรรคมีองค์ ๘ มาเรียนรู้และฝึกหัด เพื่อเข้าใกล้และหยั่ง “ลงสู่อริยมรรค” อันประเสริฐนี้ด้วยกัน

ธุดงควัตรทำให้วัฏสงสารสั้นลง (เม.ย. 67)

เราเกิดเกิดตายตายมาหลายชาติ ยังประมาทมีหน้าเกิดมาใหม่ เกิดมาตายหรือว่าเกิดมาทำไม ธุดงควัตรตอบได้มาลองทำ

อริยสัจ 4 ทำคนธรรมดาให้เป็นอริยะ (เม.ย. 67)

ผู้ศึกษาปฏิบัติตามหลักสามารถก้าวพ้นจากความเป็นปุถุชนที่หนาด้วยกิเลส สู่ภาวะแห่งอริยบุคคลที่ประเสริฐสุดด้วยคุณธรรมได้อย่างแท้จริง หลักความจริงที่ว่านี้พระพุทธองค์ทรงบัญญัติตรัสเรียกว่า อริยสัจ 4 ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค คอร์สนี้จะทำให้คุณได้เข้าใจในอริยสัจ 4 อย่างแท้จริง เพื่อความก้าวล่วงแห่งทุกข์ทั้งปวง

มารู้จักธาตุรู้ในตน (มี.ค. 67)

ชีวิตของคน ๆ หนึ่ง มีองค์ประกอบของธาตุ ได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ อากาศธาตุ และวิญญาณธาตุ รวม 6 ธาตุด้วยกัน วิญญาณธาตุ หรืออีกนัย คือธาตุรู้ หรือตัวรู้ นี้มีอยู่แล้วในทุกคน ทำหน้าที่รู้อารมณ์เป็นหลัก เป็นสิ่งที่วิเศษ แต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จัก ชีวิตนี้จึงไม่มีโอกาสสัมผัสกับธาตุรู้ในตนอย่างน่าเสียดาย การได้เข้าคอร์ส “มารู้จักธาตุรู้ในตน” จะช่วยฝึกฝนจิต จากที่ไม่เข้าใจตัวเอง เริ่มเข้าใจภายในของตนเองได้มากขึ้น ว่าสิ่งที่วิเศษในชีวิตยังมีอยู่ในตัวเราไม่ใช่สิ่งภายนอก จึงขอเชิญชวนมาร่วมกันพิสูจน์ว่า สิ่งที่วิเศษในตนมีอยู่ในทุก ๆ คน

ตามรอยอริยสัจ (ก.พ. 67)

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ที่ตถาคตเป็นศาสดาเอกของโลก เพราะรู้แจ้งในอริยสัจ สี่ทั้ง 12 รอบ ดังนั้นการเดินตามรอยบาทของพระพุทธเจ้า คือการเดินตามรอยอริยสัจนั่นเอง

สาวิกาธุดงค์ (ธ.ค. 66)

หากคุณมีความสงสัยว่าพระท่านปฏิบัติอย่างไร หรือ สงสัยว่าส่วนหนึ่งของธุดงควัตรเป็นอย่างไร และมีประโยชน์อย่างไร คอร์สนี้ชวนคุณมาลองใช้ชีวิตแบบสมถะ นอนกลางกลดท่ามกลางธรรมชาติ และบิณฑบาตข้าวสวยบริเวณหมู่บ้าน

วิปัสสนา สติปัฏฐาน 4 (ก.ค. 66)

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การดำเนินชีวิตที่เป็นไปอย่างรีบเร่งนั้นทำให้คุณไหลไปตามกระแสที่เกิดขึ้น คอร์สนี้ชวนคุณมาลองใช้ชีวิตให้ช้าลงและเรียบง่ายขึ้น เพื่อทบทวนและสังเกตตนเองให้มากขึ้นเช่นกัน

เรียนรู้ทุกข์เพื่อดับทุกข์ (มิ.ย. 66)

ความทุกข์เป็นสิ่งที่เราพบเจออยู่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นทุกข์ใหญ่ที่ชัดเจน และความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะผลักไสความทุกข์นั้น คอร์สนี้ชวนคุณมาทำความรู้จักและเรียนรู้ทุกข์ เพื่อให้พบเจอหนทางแห่งการดับทุกข์ในชีวิตประจำวัน

ฝึกรู้ ฝึกออก ฝึกฝืน ฝึกวาง (พ.ค. 66)

หลายครั้งที่เราปล่อยตัวและใจให้ไหลไปตามกระแสของอารมณ์ ความคิด และความรู้สึก จนทำให้เกิดความทุกข์โดยตรง หรืออยากให้มีความสุขอีกครั้ง คอร์สนี้ชวนคุณมาฝึกรู้เท่าทัน ฝืนความคุ้นชิน เพื่อที่จะวางสิ่งต่างๆที่ยึดถือลง

มรรคภาวนา (พ.ค. 66)

หลายคนอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับมรรคมาบ้างแล้ว แต่อาจยังไม่เข้าใจอย่างแน่ชัดว่าจะประยุกต์ใช้มรรคในการภาวนาได้อย่างไร คอร์สนี้ชวนคุณมาสังเกตรายละเอียดของมรรคที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต เพื่อนำไปปรับใช้ภาวนาต่อไป

มารู้จักราตุรู้ในตนกัน (มี.ค. 66)

ในการเจริญสตินั้นมีธาตุรู้แสดงให้เห็นอยู่เสมอ แต่ธาตุรู้นั้นคืออะไร ทำหน้าที่อย่างไร และสามารถเห็นได้อย่างไร คอร์สนี้ชวนคุณมาทำความรู้จักกับธาตุรู้ เพื่อเข้าใจสภาวธรรมตามธรรมชาติที่มีอยู่

ทุกข์ต่อหรือพอแค่นี้ (ก.พ. 66)

ความทุกข์เป็นสิ่งที่เราต้องพบเจออยู่เสมอ ไม่ว่าจะทุกข์ครั้งใหญ่ และทุกข์เล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน คอร์สนี้ชวนคุณมาทำความรู้จักกับความทุกข์ และทบทวนตนเองว่าคุณยังยินดีที่จะอยู่กับความทุกข์ต่อไป หรือ ยินดีที่จะหยุดและออกจากวังวนแห่งความทุกข์นี้

อริยมรรคกับการพ้นทุกข์ (ธ.ค. 65)

มูลนิธิอาศรมมาตา เชิญร่วมปฏิบัติธรรม คอร์ส อริยมรรคกับการพ้นทุกข์ โดย อ. สุภีร์ ทุมทอง ระหว่าง เสาร์ 31 ธ.ค. 65 – พุธ 4 ม.ค. 66 (5 วัน, 50 ท่าน)

สาวิกาธุดงค์ (ธ.ค. 65)

มูลนิธิอาศรมมาตา เชิญร่วมปฏิบัติธรรม คอร์ส สาวิกาธุดงค์ โดย พระอาจารย์มหาปราโมทย์ ฐิตปาโมชฺโช ระหว่าง ศุกร์ 2 – อังคาร 6 ธ.ค. 65 (5 วัน, 30 ท่าน)